Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Công đoàn Thanh tra tỉnh tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, ngưòi đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

07/06/2019

Ngày 22/4/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Ke hoạch số 446/KH-LĐLĐ thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đoi với công tác bảo vệ người phát hiện, to giác, người đâu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, theo đó Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cẩu các cấp công đoàn trong tỉnh căn cứ tình hình thực tê của đơn vzề đê xây dựng, triên khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả.

Ngày 22/4/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Ke hoạch số 446/KH-LĐLĐ thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đoi với công tác bảo vệ người phát hiện, to giác, người đâu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, theo đó Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cẩu các cấp công đoàn trong tỉnh căn cứ tình hình thực tê của đơn vzề đê xây dựng, triên khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả.


Để triển khai thực hiện hiệu quả Ke hoạch số 446/KH-LĐLĐ ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Thanh tra tỉnh đã ban hành Ke hoạch số 26/KH-CĐCS ngày 20/5/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó, Ban Chấp hành Công đoàn yêu cầu các Tố Công đoàn, đoàn viên, công chức, người lao động tập trung thực hiện 04 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:


Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản có liên quan để mỗi đoàn viên, công chức, người lao động nhận thức sâu sắc về chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về giải quyết tố cáo và công tác bảo vệ người tố cáo.


Thứ hai, Ban Chấp hành Công đoàn, trước hết là người đứng đầu phải xem trọng và nêu cao trách nhiệm trong thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các Tố công đoàn, không đế xảy ra tình trạng đoàn viên, công chức, người lao động thuộc phạm vi phụ trách trả thù, trù dập người tố cáo.


Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đế kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che cho người bị tố cáo, người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo đế bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo. Thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp của người tố cáo theo quy định.


Thứ tư, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ ủy ban kiếm tra được học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụẾ Tạo điêu kiện thuận lợi đế Úy ban kiếm tra thực hiện tốt công tác kiếm tra, giám sát; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo.
Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn yêu cầu ủy ban kiểm tra Công đoàn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Ke hoạch và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2019, có trọng tâm, trọng điểm. Tham mun giúp Ban Chấp hành giải quyết và tham gia giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đên đoàn viên, công chức, người lao động./.

Đỗ Huy Trung (PTP. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng)

Công đoàn Thanh tra tỉnh tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, ngưòi đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn