Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Thanh tra tỉnh triển khai tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 theo chủ đề trọng tâm của Ban Dân vận Tỉnh ủy

19/04/2019

Bản chất Nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân (Khoản 1, Điều 2)(4)….”. Do vậy, để duy trì, bảo vệ và phát triển sự ưu việt tốt đẹp của Nhà nước ta, việc luôn luôn tạo sự tin tưởng, đồng thuận và tinh thần tích cực của quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng để nói về công tác dân vận trong nhiều giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam và đặc biệt là trong thời đại ngày nay và tương lai.

Bản chất Nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân (Khoản 1, Điều 2)(4)….”. Do vậy, để duy trì, bảo vệ và phát triển sự ưu việt tốt đẹp của Nhà nước ta, việc luôn luôn tạo sự tin tưởng, đồng thuận và tinh thần tích cực của quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng để nói về công tác dân vận trong nhiều giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam và đặc biệt là trong thời đại ngày nay và tương lai.

 

Trong nhiều nhiệm vụ quan trọng của công tác dân vận thì việc phải quan tâm đến phòng ngừa và ngăn chặn điểm nóng chính trị-xã hội là nhiệm vụ chúng ta cần hết sức chú ý. Bởi vì, trong thời gian qua và hiện nay, thực tiễn cho thấy một trong những biểu hiện ban đầu tạo nên điểm nóng chính trị - xã hội có một phần là tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện kéo dài mà ngoài nguyên nhân người dân do trình độ hiểu biết pháp luật còn nhiều hạn chế thì nguyên nhân còn lại còn có những yếu kém, tiêu cực của một bộ phận chính quyền địa phương. Muốn phòng ngừa và ngăn chặn điểm nóng chính trị - xã hội phát sinh thì cần phải bắt đầu từ việc giải thích cho dân biết, dân hiểu đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đi sâu, đi sát vào đời sống nhân dân để nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thấy được những nguy cơ tiềm ẩn xẩy ra điểm nóng để kịp thời có giải pháp ngăn chặn, và trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì làm tốt điều này là một trọng trách lớn của Đảng, Nhà nước.   

 

Với chức năng được giao trong công tác quản lý nhà nước nước, đối với lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra các cấp giữ vai trò tham mưu cho Chính phủ, UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

 

Do vậy, trong phạm vi trách nhiệm của Ngành, nhiều năm qua, Thanh tra tỉnh An Giang luôn luôn chú ý và thực hiện tốt vai trò công tác dân vận đối với lĩnh vực nêu trên trên, trong đó, đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả ngày càng cao đối với những nội dung chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để kế thừa và tiếp tục thực hiện tốt, ngay từ đầu năm 2019, Thanh tra tỉnh đã xây dựng các kế hoạch “Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019” và  Kế hoạch “Phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" của năm trên tinh thần bám sát các tiêu chí, nhiệm vụ theo chỉ đạo trọng tâm của cấp trên, đặc biệt là Kế hoạch số 78-KH/BDVTU ngày 14/3/2019 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2019 của Ban dân vận Tỉnh ủy với nhiệm vụ thực hiện tốt nội dung“Năm dân vận chính quyền 2019, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tăng cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Quan tâm giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của Nhân dân ngay tại cơ sở”.  

 

Để thực hiện Kế hoạch, Chánh Thanh tra đã chỉ đạo từng cá nhân có bảng đăng ký nội dung công việc thực hiện phù hợp, đồng thời triển khai, quán triệt sâu sát tinh thần công tác trọng tâm nêu trên đến đơn vị và đặc biệt là lực lượng công chức trực tiếp tham mưu lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở đơn vị để quan tâm thực hiện có hiệu quả theo Kế hoạch và nội dung đăng ký thi đua đã đề ra. Công chức lao động toàn đơn vị đều có bảng đăng ký thi đua thực hiện công tác dân vận theo từng lĩnh vực công việc phù hợp đảm nhận; trong đó, lực lượng công chức bộ phận tham mưu tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đăng ký các nội dung sát thực để phấn đấu thi đua làm tốt trách nhiệm trong lĩnh vực này như: Khéo trong việc “nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để có giải pháp trả lời, hướng dẫn, giải thích, vận động, thuyết phục công dân phù hợp, tạo sự đồng thuận, phối hợp và hạn chế sự bức xúc, gay gắt, khiếu nại, tố cáo vượt cấp của người dân”; Khéo về“ thụ lý, xác minh, báo cáo tham mưu đơn khiếu nại, tố cáo với tinh thần khách quan, công tâm, trung thực, có lý, có tình, biết quan tâm, lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, trình bày của công dân để cũng cố hồ sơ giải quyết vụ việc đảm bảo tình lý để tạo sự thuyết phục, đồng thuận của người dân trong kết quả giải quyết”; hoặc khéo “Đặt mình vào hoàn cảnh của người khiếu nại, tố cáo khi tham mưu giải quyết cho công dân, quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, nhà nước, đồng thời phải tuân thủ pháp luật” và khéo trong “việc tích cực nghiên cứu các cơ sở, chứng cứ trong hồ sơ và điều kiện, hoàn cảnh của người dân hiện nay đối với các các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài để có giải pháp tham mưu có lý, tình nhằm đề xuất lãnh đạo tiếp công dân giải thích, định hướng cách giải quyết mới tạo sự thấu hiểu, đồng thuận của người dân, chấm dứt khiếu nại”..vv.. Đây là một trong những nội dung rất sát thực tiễn về công tác “dân vận khéo” mà Thanh tra tỉnh đã nghiêm túc đặt ra theo chủ trương của cấp trên, phát động thi đua có trọng tâm, trọng điểm, nội dung cụ thể để có cơ sở phấn đấu thực hiện hiệu quả trong năm 2019./.  


Lưu Thị Anh Thư (Phòng Thanh tra Khiếu nại, tố cáo)

Thanh tra tỉnh triển khai tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 theo chủ đề trọng tâm của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn