Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Chi bộ 3 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017

05/01/2018

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUTT ngày 03-3-2017 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh và Nghị quyết số 01-NQ/CB3 ngày 13-3-2017 của Chi bộ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, Chi bộ đã tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, với những kết quả đạt được như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUTT ngày 03-3-2017 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh và Nghị quyết số 01-NQ/CB3 ngày 13-3-2017 của Chi bộ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, Chi bộ đã tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, với những kết quả đạt được như sau:

 

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị


Công tác thanh tra, kiểm tra


Triển khai và hoàn thành 02 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND huyện Châu Phú và Chợ Mới. Bênh cạnh đó, tiến hành 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 tại Sở Y tế và UBND huyện Phú Tân.


Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, nhất là việc thực hiện chế độ chi bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa đảm bảo quy định và một số nội dung, chế độ và định mức chi không căn cứ theo quy định, với tổng số tiền 561,595 triệu đồng.


Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo


Tham mưu tiếp nhận, xử lý hoàn thành 29/29 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 100%. Xử lý 42 vụ việc/56 đơn khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo kết luận Báo cáo số 2508/BC-TTCP ngày 31-8-2015 của Thanh tra Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 8323/VPCP-V.I ngày 13-10-2015.


Tham mưu tốt cho Lãnh đạo cơ quan và UBND tỉnh trong việc thực hiện những chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 191-QĐ/TU ngày 28-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; qua đó, đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, kể cả việc rà soát thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn mua bán… nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống và ổn định tình hình khiếu nại tại địa phương. Bên cạnh đó,  tham mưu nhiều vụ việc khiếu nại phục vụ tiếp dân định kỳ, cũng như đột xuất của Chánh Thanh tra và lãnh đạo UBND tỉnh; tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân, phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra, Hội nghị tổng kết Đề án 05/ĐA-UBND do UBND tỉnh tổ chức.


Công tác Phòng, chống tham nhũng


Tham mưu Lãnh đạo cơ quan, UBND tỉnh, phối hợp với sở ngành triển khai, thực hiện, ban hành nhiều văn bản về tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, điển hình: Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23-5-2017 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11-10-2016 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 04-7-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 16-02-2017 của UBND tỉnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng;... và các loại báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng và đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.


Tham mưu trong việc chủ trì triển khai, thực hiện “Đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” theo Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10-01-2017 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hàng chính công cấp tỉnh năm 2017 (Chỉ số PAPI 2017); phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện điều tra xã hội học đối với công tác này. Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh.

 

Về công tác xây dựng Đảng


Công tác chính trị tư tưởng và học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Chi bộ chú trọng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong nội bộ gắn với “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và trách nhiệm, nêu gương của  đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhất là đối với cấp ủy. Thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; phổ biến những quy định mới của Đảng; sinh hoạt nhiều mẫu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế tại các cuộc họp sinh hoạt Chi bộ lệ kỳ.


Qua đó, đã giúp đảng viên ổn định tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được phân công, chấp hành nghiêm sự lãnh chỉ đạo của đảng; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Kết quả học tập và làm theo Bác, có 01 đảng viên được Đảng ủy biểu dương, điển hình tiêu biểu năm 2017.


Công tác tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát


Chi bộ đã chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong không khí nghiêm túc, trang trọng, tập trung dân chủ. Tại Đại hội, các đảng viên đã thảo luận, góp ý một cách thẳng thắn, cởi mở đối với các văn kiện Đại hội; tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại trong hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, đưa ra phương hướng khắc phục, nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm kỳ tới 2017 - 2020.


Trong năm, Chi bộ đã đề nghị Đảng ủy chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đảng cho 01 trường hợp theo yêu cầu công tác và tiếp nhận sinh hoạt đảng đối với 02 đảng viên. Tổng số đảng viên hiện nay là 12, trong đó: 10 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị.
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/CB3 ngày 07-4-2017 của Chi bộ về kiểm tra, giám sát năm 2017, Chi bộ đã tiến hành kiểm tra chấp hành đối với 06/06 đảng viên theo kế hoạch. Qua kiểm tra, tập thể đã đóng góp ý kiến đối với tự kiểm điểm của các đảng viên nhằm khắc phục, sửa chữa những mặt hạn chế, tồn tại; các cá nhân đã tiếp thu và hoàn thiện bản tự kiểm. Kết quả kiểm tra không có đảng viên vi phạm quy định của Đảng đến mức phải xử lý kỷ luật.


Đánh giá kết quả thực nhiệm nhiệm vụ chính trị cho thấy


Trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, của Chi bộ và Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt, Chi ủy đã kịp thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, nhất là đã hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra, việc kiểm tra chấp hành, giải quyết kịp thời vụ việc phát sinh mới và đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, người lao động; phổ biến những quy định mới của Đảng; sinh hoạt mẫu chuyện về Bác Hồ... và luôn quan tâm, tạo điều kiện hoạt động, phong trào của đoàn thể. Tư tưởng của đảng viên diễn biến tốt, tinh thần phấn đấu, an tâm công tác, đoàn kết nội bộ, tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững nội bộ trong sạch, vững mạnh.
Bên cạnh những mặt đạt được, công tác lãnh, chỉ đạo đôi lúc chưa chủ động, kịp thời giải quyết nhiệm vụ Chi bộ, công việc chuyên môn. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ đã được quan tâm nhiều nhưng chưa cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên thực hiện nhưng phương pháp, hình thức tuyên truyền về thông tin, thời sự còn đơn điệu, chưa thật sự thu hút, tạo sự hứng khởi. Việc tự giác học tập, nghiên cứu, chủ động tham mưu, giải quyết công việc của đảng viên, quần chúng được nâng lên nhưng một số ít đảng viên chưa phát huy hết năng lực, năng suất lao động của mình. Công tác giải quyết khiếu nại còn bị động do phải chờ UBND tỉnh tổ chức cho đối thoại theo quy trình, từ đó kéo dài thời gian giải quyết.


Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018


Chi bộ tập trung lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm như sau:


Hoàn thành 05 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Tham mưu lãnh đạo xác minh đơn thẩm quyền và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản trả lời kịp thời và có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đạt trên 85%. Tham mưu tốt cho Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 191/QĐ-TU ngày 28-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc giải quyết hồ sơ phức tạp, kéo dài.


Theo dõi, đôn đốc kiểm tra công tác tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Tham mưu tốt việc triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, nhất là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, các văn bản, báo cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.


Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Tăng cường công tác nắm bắt dư luận nội bộ, dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng. Tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và sinh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự tình hình trong nước và thế giới. Duy trì sinh hoạt mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Chi bộ; quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII), Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng,... Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tăng cường chăm lo mọi mặt đối với từng đảng viên, quần chúng, tạo điều kiện cho mọi đảng viên được tham gia học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, an tâm công tác./.

 

Phan Thị Cẩm Nhung (Phòng TT. PCTN)

Chi bộ 3 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn