Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động toàn ngành

Thanh tra tỉnh An Giang tiến hành sắp xếp, tinh gọn, cơ cấu, tổ chức

10/03/2020

Ngày 19/02/2020, UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh An Giang ban hànhkèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh An Giang

 

Nhằm triển khai thực hiện Đề án số 56/ĐA-TTT ngày 26/6/2019 sắp xếp, tinh gọn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết số 1675/QĐ-UBND ngày 09/7/2019, trên cơ sở đó Thanh tra tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBNDsửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


Cụ thể cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh gồm các đơn vị tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ như sau:


"a) Văn phòng;


b) Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội;


c) Phòng Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo;


d) Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng;


đ) Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra;"

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2020.

 

Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Thanh tra tỉnh An Giang tiến hành sắp xếp, tinh gọn, cơ cấu, tổ chức

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn