Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động toàn ngành

Thanh tra tỉnh phát huy hiệu quả trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan

16/06/2020

Thời gian qua Thanh tra tỉnh đã phát huy hiệu quả trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, quyền làm chủ của công chức, người lao động được phát huy, ý thức trong chấp hành pháp luật và tổ chức kỷ luật được nâng cao, tạo sự nhất trí đồng thuận cao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thanh tra tỉnh luôn xác định tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đó là yếu tố để phát huy quyền làm chủ của đội ngũ công chức, người lao động.


Trên cơ sở đó Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, cụ thể: lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ, ban hành các văn bản để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ, ban hành các quy định, quy chế trên các mặt công tác của cơ quan, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Thanh tra tỉnh, Quyết định thành lập Ban thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động Thanh tra tỉnh và Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ của Thanh tra tỉnh.


Trong công tác điều hành, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đ/c Bí thư Đảng ủy, các đ/c trong tập thể lãnh đạo cơ quan, cấp ủy luôn đi đầu, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan trên nguyên tắc công khai để công chức, người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được kiểm tra, giám sát nhằm phát huy sức mạnh tập thể.


Thực hiện tốt việc công khai trong hoạt động cơ quan về: Chương trình, kế hoạch công tác năm, quý, tháng của cơ quan; các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công chức, người lao động; chế độ nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng,...; công khai kinh phí hoạt động của cơ quan. Mở rộng việc thực hiện dân chủ trong lấy ý kiến công chức, người lao động trước khi ban hành các quy định, quy chế, tiến hành thảo luận, tham gia góp ý kiến các công việc của cơ quan thông qua hội nghị công chức, người lao động, họp cán bộ chủ chốt, họp giao ban hàng tuần, trong sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, hội nghị của các Đoàn thể.


Dân chủ trong công tác cải cách hành chính, trong quan hệ và giải quyết công việc với người dân, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư của người dân được thực hiện theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác đối thoại, lắng nghe, tận tình hướng dẫn giải thích, công khai, minh bạch trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh, gắn thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó vai trò và chất lượng hoạt động các đoàn thể ngày càng được phát huy trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan.


Những kết quả đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Thanh tra tỉnh đã góp phần tích cực trong việc xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ công chức, người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong suốt thời gian qua./.

 

Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Thanh tra tỉnh phát huy hiệu quả trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn