Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Skip portlet Portlet Menu
 Quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị (17/02/2020)
Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 là xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch để “không thể tham nhũng”. Việc bảo đảm và tăng cường công khai, minh bạch trong trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là một nội dung hết sức quan trọng, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.
 An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (17/02/2020)
Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 04/3/2019 về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình với nhiều hình thức tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) đa dạng và phong phú.
 Quy định về thẩm quyền và xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán (20/01/2020)
Quy định cụ thể về thẩm quyền và xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, đây là nội dung mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhằm nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán nhà nước trong phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
 An Giang bước đầu triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 (20/01/2020)
Ngày 11/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" (gọi tắt là Đề án 861), mục đích nhằm từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2020 (16/08/2019)
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021", góp phần đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
 Quy định về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (16/08/2019)
Việc đánh giá, đo lường về thực trạng tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng là đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, qua đó góp phần xác định các nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp phù hợp để định hướng, điều chỉnh công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tiếp theo sát, đúng và hiệu quả hơn.
 An Giang tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (16/08/2019)
Ngày 26/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 457/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, đồng thời yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.
 Xung đột lợi ích - giải pháp trong phòng, ngừa tham nhũng (13/08/2019)
Phòng, ngừa tham nhũng có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong việc xây dựng và giữ vững ổn định chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa như công khai minh bạch, chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng xử, định mức, tiêu chuẩn, chế độ, cải cách hành chính, kiểm soát tài sản, thu nhập....đã góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Nhằm tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm của Luật Phòng chống tham nhũng là xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã bổ sung thêm một giải pháp trong phòng ngừa tham nhũng, đó chính là "Xung đột lợi ích".
 Một số kết quả chủ yếu qua công tác PCTN của tỉnh An Giang tháng 7/2019 (13/08/2019)
Trong kỳ, các cấp, các ngành duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị; hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật” được 37 cuộc, 871 lượt người tham dự. Đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và triển khai thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN trong năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019.
 Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (26/06/2019)
Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, đồng thời yêu cầu các Bô, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang