Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Skip portlet Portlet Menu
 Những kết quả chủ yếu qua 01 năm việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (08/06/2020)
Thực hiện Văn bản số 431/TTCP-C.IV ngày 18/3/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 26/7/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Qua 01 năm thực hiện đạt được những kết quả chủ yếu như sau
 Những kết quả chủ yếu qua sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (05/06/2020)
Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, qua sơ kết 05 thực hiện (từ năm 2016 đến 31/3/2020), đạt được những kết quả chủ yếu trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:
 Triển khai thực hiện “Đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” thuộc Chỉ số PAPI 2020 (27/05/2020)
Ngày 10/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2020 (PAPI 2020), với mục tiêu phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2020, tỉnh An Giang xếp trong nhóm 20/63 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất trong cả nước.
 Quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng (23/03/2020)
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã thay đổi cụm từ “xử lý người có hành vi tham nhũng” bằng cụm từ “xử lý tham nhũng” nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm cả việc xử lý người tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đây là nội dung quan trọng, cơ bản nhất của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng và hoàn thiện các chế định về xử lý tham nhũng.
 Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước. (23/03/2020)
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới, đặc biệt là từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Đây được xem là chế định mới sẽ có tác động trực tiếp đến khu vực ngoài nhà nước, làm thay đổi quan điểm cho rằng phòng, chống tham nhũng chỉ đặt ra trong khu vực nhà nước.
 An Giang triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (09/03/2020)
Nhằm thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/02/2020 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch tập trung 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.
 Quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị (17/02/2020)
Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 là xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch để “không thể tham nhũng”. Việc bảo đảm và tăng cường công khai, minh bạch trong trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là một nội dung hết sức quan trọng, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.
 An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (17/02/2020)
Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 04/3/2019 về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình với nhiều hình thức tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) đa dạng và phong phú.
 Quy định về thẩm quyền và xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán (20/01/2020)
Quy định cụ thể về thẩm quyền và xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, đây là nội dung mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhằm nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán nhà nước trong phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
 An Giang bước đầu triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 (20/01/2020)
Ngày 11/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" (gọi tắt là Đề án 861), mục đích nhằm từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang