Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Skip portlet Portlet Menu
 Quy chế quản lý, vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang (22/10/2020)
Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2456/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang
 Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang (25/09/2020)
Ngày 23/9/2020, UBND tỉnh An Giang ký ban hành Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND quy định việc quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang thay thế Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang
 Điều kiện giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 (24/08/2020)
Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Quốc Hội ban hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
 Quy định về việc hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. (24/08/2020)
Ngày 22/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.
 Quy định về trách nhiệm của đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú (24/08/2020)
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 quy định trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Qua đó, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.
 Quy định mới khi chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp (24/08/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.
 Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (19/08/2020)
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017. Nghị định quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức (30/07/2020)
Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 3/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.
 Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước (17/07/2020)
Ngày 25/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước.
 An Giang ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (17/07/2020)
Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang