Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
 Một số giải pháp nâng cao hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (30/03/2020)
Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ như Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Xác định hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra có tầm quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động thanh tra.
 Tăng cường công tác đôn đốc trực tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra (30/03/2020)
Ngày 04/10/2019, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 01/10/2019 về việc thanh tra một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành.
 Nâng chất công tác giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra tại Thanh tra tỉnh (20/03/2020)
Nhằm kịp thời theo dõi, nắm bắt việc chấp hành pháp luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và ý thức kỷ luật của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ thanh tra kinh tế - xã hội; các cuộc thanh tra của Thanh tra tỉnh đều được người ra quyết định thanh tra thành lập Tổ giám sát hoặc phân công công chức giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.
 Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang (09/10/2018)
Tăng cường thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, ngày 24/6/2016, UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị 1714/CT-UBND theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang, hàng năm UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo theo dõi thực hiện kết luận thanh tra.
 Kết quả thực hiện KLTT qua công tác rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 10-KH/TU của Tỉnh uỷ (16/08/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Hàng năm, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Để thực hiện rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành các quyết thành lập Đoàn rà soát, phê duyệt kế hoạch tiến hành rà soát. Theo đó, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ rà soát đối với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
 UBND tỉnh An Giang triển khai rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2016 tại các sở, ban, ngành theo Kế hoạch 10-KH/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy (15/08/2017)
Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 10 của Tỉnh ủy

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang