Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Skip portlet Portlet Menu
 Thực trạng và một số kiến nghị thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 (26/01/2021)
Trong khuôn khổ thực hiện dự án Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, ngày 11/7/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.
 Những kết quả chủ yếu thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng (22/01/2021)
Thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư, ngày 13/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU, theo đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 21/7/2017 để triển khai thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU. Qua triển khai thực hiện trong năm 2020, đạt được những kết quả chủ yếu:
 Kết quả chủ yếu triển khai thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ (22/01/2021)
Thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Công văn số 618/UBND-NC ngày 09/7/2019 để triển khai thực hiện, qua triển khai đã đạt được những kết quả chủ yếu:
 Kết quả chủ yếu thực hiện Kết luận 10-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện NQTW3 (khoá X) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020 (04/11/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN-LP), trong năm 2020 đã đạt được những kết quả chủ yếu như sau:
 Những kết quả chủ yếu qua 01 năm việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (08/06/2020)
Thực hiện Văn bản số 431/TTCP-C.IV ngày 18/3/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 26/7/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Qua 01 năm thực hiện đạt được những kết quả chủ yếu như sau
 Những kết quả chủ yếu qua sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (05/06/2020)
Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, qua sơ kết 05 thực hiện (từ năm 2016 đến 31/3/2020), đạt được những kết quả chủ yếu trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:
 Triển khai thực hiện “Đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” thuộc Chỉ số PAPI 2020 (27/05/2020)
Ngày 10/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2020 (PAPI 2020), với mục tiêu phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2020, tỉnh An Giang xếp trong nhóm 20/63 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất trong cả nước.
 Quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng (23/03/2020)
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã thay đổi cụm từ “xử lý người có hành vi tham nhũng” bằng cụm từ “xử lý tham nhũng” nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm cả việc xử lý người tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đây là nội dung quan trọng, cơ bản nhất của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng và hoàn thiện các chế định về xử lý tham nhũng.
 Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước. (23/03/2020)
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới, đặc biệt là từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Đây được xem là chế định mới sẽ có tác động trực tiếp đến khu vực ngoài nhà nước, làm thay đổi quan điểm cho rằng phòng, chống tham nhũng chỉ đặt ra trong khu vực nhà nước.
 An Giang triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (09/03/2020)
Nhằm thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/02/2020 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch tập trung 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang