Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Skip portlet Portlet Menu
 Quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng (23/03/2020)
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã thay đổi cụm từ “xử lý người có hành vi tham nhũng” bằng cụm từ “xử lý tham nhũng” nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm cả việc xử lý người tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đây là nội dung quan trọng, cơ bản nhất của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng và hoàn thiện các chế định về xử lý tham nhũng.
 Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước. (23/03/2020)
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới, đặc biệt là từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Đây được xem là chế định mới sẽ có tác động trực tiếp đến khu vực ngoài nhà nước, làm thay đổi quan điểm cho rằng phòng, chống tham nhũng chỉ đặt ra trong khu vực nhà nước.
 An Giang triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (09/03/2020)
Nhằm thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/02/2020 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch tập trung 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.
 Quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị (17/02/2020)
Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 là xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch để “không thể tham nhũng”. Việc bảo đảm và tăng cường công khai, minh bạch trong trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là một nội dung hết sức quan trọng, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.
 An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (17/02/2020)
Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 04/3/2019 về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình với nhiều hình thức tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) đa dạng và phong phú.
 Quy định về thẩm quyền và xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán (20/01/2020)
Quy định cụ thể về thẩm quyền và xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, đây là nội dung mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhằm nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán nhà nước trong phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
 An Giang bước đầu triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 (20/01/2020)
Ngày 11/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" (gọi tắt là Đề án 861), mục đích nhằm từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2020 (16/08/2019)
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021", góp phần đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
 Quy định về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (16/08/2019)
Việc đánh giá, đo lường về thực trạng tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng là đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, qua đó góp phần xác định các nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp phù hợp để định hướng, điều chỉnh công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tiếp theo sát, đúng và hiệu quả hơn.
 An Giang tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (16/08/2019)
Ngày 26/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 457/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, đồng thời yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang