Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Skip portlet Portlet Menu
 Quy định về việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư (16/08/2019)
Ngày 02/08/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và có hiệu lực từ ngày 20/09/2019.
 Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (16/08/2019)
Ngày 11/07/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
 Quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá TĐMT, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn NSNN trên địa bàn tỉnh (13/08/2019)
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang (13/08/2019)
Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh An Giang có Công văn số 672/UBND-KTTH gửi các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang (13/08/2019)
Tại Kỳ họp 11 ngày 12/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Hướng dẫn thủ tục đầu tư đối với các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (17/07/2019)
Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 625/UBND-KTTH gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn thủ tục đầu tư đối với các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.
 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu (16/07/2019)
UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 556/UBND-KTTH ngày 21/6/2019 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh để triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (03/06/2019)
Tỉnh ủy An Giang vừa ban hành Công văn số 779-CV/TU ngày 23/5/2019 gửi các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang