Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) quý I năm 2017 của Thanh tra tỉnh

26/04/2017

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-TTT ngày 15/02/2017 để thực hiện công tác này trong năm 2017.

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-TTT ngày 15/02/2017 để thực hiện công tác này trong năm 2017.


Trong Quý I/2017, Văn phòng và các phòng nghiệp vụ đã bám sát Kế hoạch thực hiện Chỉ số PAPI đạt được những kết quả sau:


- Về nội dung tham gia của người dân ở cấp cơ sở:


Thực hiện tuyên truyền trong đội ngũ công chức, người lao động về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhất là những quy định người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện.


Triển khai, thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, chú trọng thực hiện nghiêm túc việc công khai những công việc theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP thông qua các hình thức như: Niêm yết tại cơ quan; thông báo tại hội nghị công chức cơ quan; thông báo bằng văn bản gửi toàn thể công chức, người lao động (trực tiếp hoặc qua email); nội dung công khai gồm các nội dung liên quan đến công tác tài chính, thi đua, khen thưởng, đào tạo, nâng bậc lương, nâng ngạch, nâng phụ cấp,...


- Về nội dung công khai, minh bạch:


Thực hiện tốt việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, công khai theo đúng nguyên tắc tài chính, các khoản chi đều được công khai, minh bạch, dân chủ theo quy định.


Niêm yết công khai, đầy đủ các bộ thủ tục hành chính liên quan đến người dân trên cổng thông tin điện tử và tại nơi tiếp công dân của đơn vị. Để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến thái độ giao tiếp hoặc thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh đã niêm yết công khai hộp thư điện tử của đơn vị; hộp thư tố giác và số điện thoại đường dây nóng (Chánh Thanh tra và Chánh Văn phòng).


Thực hiện công khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 bằng hình thức niêm yết tại trụ sở và công bố tại cuộc họp cơ quan theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, công khai.


Thực hiện công bố, công khai các chương trình, kế hoạch thanh tra của đơn vị theo quy định. Ngoài ra, ban hành 16 văn bản góp ý dự thảo kế hoạch thanh tra của 16 sở, ngành để tránh việc chồng chéo, trùng lắp đối tượng, nội dung thanh tra.


Riêng đối với lĩnh vực thanh tra doanh nghiệp, đã yêu cầu các đơn vị gửi dự thảo kế hoạch thanh tra, đính kèm danh mục các cuộc thanh tra liên quan đến doanh nghiệp để Thanh tra tỉnh tổng hợp, xử lý chồng chéo, đảm bảo mỗi doanh nghiệp không bị thanh, kiểm tra quá một lần/năm (trừ các trường hợp thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật). Qua đó, đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 38/KH-TTT ngày 23/12/2016 của Thanh tra tỉnh về thanh tra, kiểm tra  doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 30/12/2016.


- Về nội dung trách nhiệm giải trình với người dân: Thường xuyên thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; trong quý Lãnh đạo cơ quan đã tiếp, giải thích 01 trường hợp bà Lê Thị Ngọc Minh, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.


- Về nội dung kiểm soát tham nhũng khu vực công:


Đã tổ chức triển khai, tiến hành 03 cuộc thanh tra về kinh tế, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt.


Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra công vụ của đơn vị, đồng thời tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện giờ làm việc, thái độ làm việc, trang phục ngành... của công chức, người lao động.


Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 16/02/2017 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.


- Về nội dung thủ tục hành chính công:
Thực hiện hiệu quả quy định bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh; niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân tại cơ quan; công khai địa chỉ để tiếp nhận ý kiến phản ánh, góp ý của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính.


Thực hiện Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, Thanh tra tỉnh đang xây dựng Đề án thành lập “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị.


- Về nội dung cung ứng dịch vụ công:


Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin, công chức thuộc các phòng chuyên môn chấp hành nghiêm chỉnh việc thực hiện xử lý văn bản trên văn phòng điện tử, thường xuyên sử dụng email để trao đổi công việc, từ đó giảm bớt được thời gian của công chức, tiết kiệm chi phí cho cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan.


Tiếp tục duy trì và vận hành có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.


- Về nội dung an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự trong cơ quan, luôn được thường xuyên duy trì, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, người lao động đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; xây dựng lực lượng tự vệ, lực lượng bảo vệ cơ quan, dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng./.

 

Mai Ngọc Đang

Kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) quý I năm 2017 của Thanh tra tỉnh

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn