Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Cải cách hành chính

Danh mục TTHC được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

07/08/2017

Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 1774/QĐ-TTCP ngày 18/7/2017 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

    Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 1774/QĐ-TTCP ngày 18/7/2017 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.


    Theo đó, Quyết định quy định cụ thể từng loại danh mục thủ tục được thực hiệnvà không thực hiệntiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng dịch vụ bưu chính công ích, cụ thể:

 

STT

Tên TTHC

Tiếp nhận hô sơ, trả kêt quả

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục giải quyêt khiêu nại

Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

Trả kết quả giải quyết thú tuc hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Quyết định số 1585/QĐ- TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ

1.1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cơ quan Trung ương

Thực hiện

Thực hiện

1.2

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

Thực hiện

Thực hiện

1.3

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Thực hiện

Thực hiện

1.4

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Thực hiện

Thực hiện

l.5

Giải quyêt khiêu nại làn hai tại cơ quan Trung ương

Thực hiện

Thực hiện

1.6

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

Thực hiện

Thực hiện

1.7

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

Thực hiện

Thực hiện

2

Thủ tục giải quyết tô cáo

 

 

Quyết định sổ 1585/QĐ- TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phù

2.1

Giải quyêt tô cáo tại cơ quan Trung ương

Thực hiện

Thực hiện

2.2

Giải quyết tổ cáo tại cấp tỉnh

Thưc hiên

Thực hiện

2.3

Giải quyết to cáo tại cấp huyện

Thực hiện

Thực hiện

2.4

Giải quyêt tô cáo tại câp xã

Thực hiện

Thực hiện

3

Tluì tục tiếp công dân

 

 

Quyết định số 1585/QĐ- TTCP ngày 21/6/2016 của Tông Thanh tra Chính phủ

3.1

Tiêp công dân tại cơ quan Trung ương, cấp Bộ

Không thực hiện

Thực hiện

3.2

Tiêp công dân tại cấp tỉnh

Không thực hiên

Thực hiện

 

3.3

Tiếp công dân tại cấp huyện

Không thực hiên

Thực hiện

3.4

Tiếp công dân tại cấp xã

Không thực hiên

Thực hiện

4

Thủ tục xử lý đon

 

 

Quyết định số 1585/QĐ- TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng rhanh tra Chính phủ

4.1

Xử lý đơn tại các cơ quan Trung ương

Thực hiện

Thực hiện

4.2

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

Thực hiện

Thực hiện

4.3

Xử lý đơn tại câp huyện

Thực hiện

Thực hiện

4.4

Xử lý đơn tại cấp xã

Thực hiện

Thực hiện

5

Thủ tục phòng chông tham nhũng

 

 

Quyết định sổ 1585/QĐ- TTCP ngày 21/6/2016 của Tống Thanh tra Chính phủ

5.1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

Không thực hiên

Không thực hiên

5.2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Không thực hiên

Không thực hiên

5.3

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Không thực hiên

Không thực hiên

5.4

Thủ tục tiếp nhận yêu càu giải trình

Thực hiện

Thực hiện

5.5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Không thực hiện

Thực hiện

 

Ngoài ra, phải thực hiện việc niêm yết danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công íchtại nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời bổ sung phương thức giải quyêt thủ tục hành chính qua dich vụ cong ích (nếu có) khi sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.

 

Trương Hoài Ân

Danh mục TTHC được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn