Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) quý III năm 2017của Thanh tra tỉnh

11/09/2017

Tiếp tục thực hiệnKế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 18/KH-TTT ngày 15/02/2017 của Thanh tra tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) năm 2017. Trong quý III/2017, việc thực hiện đạt dược những kết quả chủ yếu sau:

Tiếp tục thực hiệnKế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 18/KH-TTT ngày 15/02/2017 của Thanh tra tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) năm 2017. Trong quý III/2017, việc thực hiện đạt dược những kết quả chủ yếu sau:


Về nội dung công khai, minh bạch:


Duy trì việc niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hồ sơ, công việc của người dân trên cổng thông tin điện tử và tại nơi tiếp công dân của cơ quan; công khai số điện thoại đường dây nóng (của Chánh Thanh tra và Chánh Văn phòng) tại trụ sở, hộp thư điện tử của cơ quan; công khai kết quả các hoạt động thu, chi tài chính, thi đua, khen thưởng, đào tạo, nâng bậc lương, nâng ngạch, phụ cấp tại trụ sở.


Thực hiện công bố, công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về: Quản lý và sử dụng đất đai tại núi Cấm huyện Tịnh Biên; đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Tân Châu; trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập tại UBND huyện Phú Tân; về công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn.


Về nội dung kiểm soát tham nhũng khu vực công:


Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo (Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBN tỉnh).


Phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch khảo sát về “Đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” theo Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hàng chính công cấp tỉnh năm 2017 (Chỉ số PAPI).


Triển khai các cuộc thanh tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Tỉnh đoàn và Bệnh viện Đa khoa TP Long Xuyên theo kế hoạch được duyệt.
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. Bên cạnh đó,Tổ Kiểm tra công vụ của cơ quan thường xuyên kiểm tra việc thực hiện giờ làm việc, thái độ làm việc, trang phục ngành... của công chức, người lao động.


Về nội dung thủ tục hành chính công:


Thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân tại cơ quan; công khai địa chỉ để tiếp nhận ý kiến phản ánh, góp ý của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính theo quy định bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh (Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh).


Xây dựng Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan (theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang), được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 27/7/2017.


Về nội dung cung ứng dịch vụ công:


Duy trì tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, tiết kiệm  thời gian và chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc (giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân được kịp thời theo quy định pháp luật; công chức, người lao động vận hành tốt việc xử lý văn bản trên văn phòng điện tử, thường xuyên sử dụng email để trao đổi công việc,...).Duy trì và vận hành có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị.


Tiếp tục triển khai phần mềm "một cửa" và đăng ký 02 thủ tục thực hiện dịch vụ bưu chính công ích tại đơn vị trong thời gian tới.
Về nội dung an ninh, trật tự, an toàn xã hội:


Duy trì tốt công tác an ninh, trật tự trong cơ quan, luôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, người lao động đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; xây dựng lực lượng tự vệ, lực lượng bảo vệ cơ quan, dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng./.

 

Trương Thị Hồng Thắm

Kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) quý III năm 2017của Thanh tra tỉnh

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn