Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của cơ quan Thanh tra tỉnh

16/06/2020

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời là giải pháp để hoàn thành Chương trình, Kế hoạch công tác thanh tra hàng năm, trong Quý II/2020 của Thanh tra tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị, một số kết quả như sau

 

Cải cách thể chế


Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, Ban Dân tộc; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang;


Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-TTT ngày 03/3/2020 phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, trong đó tập trung tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành có liên quan đến hoạt động của ngành Thanh tra; Kế hoạch số 09/KH-TTT ngày 17/02/2020 theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.


Cải cách thủ tục hành chính


Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang; vận hành hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được nâng cao, việc tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định; thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết tại Bộ phận Một cửa của đơn vị đầy đủ (100%) Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Thanh tra tỉnh; công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý của tổ chức, công dân liên quan đến thủ tục hành chính, cũng như thái độ giao tiếp của công chức, người lao động của đơn vị.


Cải cách tổ chức bộ máy


Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh An Giang, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh, theo đó cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh gồm có Văn phòng và 04 Phòng nghiệp vụ (giảm 01 phòng so với trước đây);


Ban hành Kế hoạch số 14/KH-TTT ngày 02/3/2020 của Thanh tra tỉnh về tinh giản biên chế năm 2020; bên cạnh ban hành mới các quyết định về sắp xếp, bố trí nhân sự nhằm kiện toàn cơ cấu, tổ chức của Thanh tra tỉnh.


Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức


Ban hành Kế hoạch số 36/KH-TTT ngày 07/8/2019 của Thanh tra tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2020. Trong kỳ đã đưa đi đào tạo, bồi dưỡng 16 lượt công chức (03 trung cấp chính trị; 01 thanh tra viên chính; 01 chuyên viên chính; 01 chuyên viên; 01 kiến thức QPAN đối tượng 02; 03 kiến thức QPAN đối tương 03; 06 bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên đề cải cách hành chính, văn hóa công sở, văn hóa công vụ,... Ngoài ra đề nghị và tham mưu UBND tỉnh cử 06 công chức trong ngành tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra (03 thanh tra viên chính; 03 chuyên viên chính).


Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động, gương mẫu thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, của ngành; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.


Cải cách tài chính công


Tiếp tục thực hiện tốt việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; thực hiện theo đúng nguyên tắc tài chính, các khoản chi đều được công khai, minh bạch theo quy định.


Hiện đại hóa nền hành chính


Ban hành Kế hoạch số 06/KH-TTT ngày 05/02/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2020, trong đó mục tiêu đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính trong hoạt động tại đơn vị, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của đơn vị; ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm "Quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành VNPT-iOffice", phần mềm Một cửa điện tử (VNPT-iGate), phần mềm theo dõi văn bản chỉ đạo, điều hành tại Thanh tra tỉnh, phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ, phần mềm Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh...


Trong năm 2020, thực hiện xây dựng và thiết kế "phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang" để phục vụ công tác chuyên môn. Tiếp tục duy trì và vận hành có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; vận hành thông suốt, ổn định Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, duy trì thường xuyên viết bài đưa tin lên Cổng thông tin điện tử, trong quý đã đưa tin 35 tin, bài viết.

 

Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của cơ quan Thanh tra tỉnh

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn