Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Cải cách hành chính

Thanh tra tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

31/01/2018

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 792/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2018, ngày 26/01/2018, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-TTT cải cách hành chính năm 2018

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 792/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2018, ngày 26/01/2018, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-TTT cải cách hành chính năm 2018.


Việc xây dựng Kế hoạch với mục đích tiếp tục thực hiện các nội dung Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016-2020; xác định là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng để hoàn thành Chương trình công tác, Kế hoạch thanh tra năm 2018; làm cơ sở chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chuyên môn trong toàn Ngành, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; tăng cường tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng, tác phong làm việc chuẩn mực, thái độ thân thiện, trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, nâng cao chất lượng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016.


Kế hoạch cũng đề ra một số chỉ tiêu phải thực hiện trong năm, cụ thể:


- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được tiếp nhận trong năm, giải quyết, trả kết quả đúng hạn; thường xuyên rà soát và cập nhật kịp thời.


- 100% các thủ tục hành chính áp dụng tại đơn vị được công khai trên Cổng thông tin điện tử và được niêm yết tại trụ sở cơ quan.


- Tối thiểu 40% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa.


- 100% công chức, người lao động Thanh tra tỉnh đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt.


- 100% công chức Thanh tra tỉnh có máy vi tính để giải quyết công việc.


- 100% công chức Thanh tra tỉnh thường xuyên sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc.


- Tối thiểu 90% văn bản đi được phát hành dưới dạng thư điện tử và văn phòng điện tử.


- Tối thiểu 50% số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3 trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trong năm được triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3.


- Tối thiểu 85% các tổ chức, cá nhân được khảo sát hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính và sự phục vụ của công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

 

Nguyễn Thành Nguyên (Phòng Thanh tra Kinh tế)

Thanh tra tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn