Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Cải cách hành chính

Báo cáo cải cách hành chính năm 2018

30/11/2018

Ngày 19 tháng 11 năm 2018 Thanh tra tỉnh An Giang ban hành báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018.

Ngày 19 tháng 11 năm 2018 Thanh tra tỉnh An Giang ban hành báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018.


- Về công tác chỉ đạo


Ngay từ đầu năm Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính tại đơn vị và xác định đầy đủ các lĩnh vực; chỉ đạo các bộ phận rà soát, đối chiếu các quy định pháp luật mới, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc của cơ quan cũng như các quy trình, thủ tục giải quyết công việc đã được ban hành. Trong năm đã triển khai thực hiện hoàn thành 100% các nội dung kế hoạch đề ra.


- Công tác tuyên truyền


Thanh tra tỉnh có xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện đầy đủ các hình thức tuyên truyền. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ, trách nhiệm của công chức, người lao động tham gia vào công tác cải cách hành chính của Tỉnh nói chung và của cơ quan nói riêng; ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt không nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.


- Về cải cách thể chế


Đơn vị luôn triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan do Trung ương, địa phương ban hành. Trong năm đã thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành phụ trách và cả giai đoạn 2014-2018; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật đúng quy định, đảm bảo yêu cầu của cơ quan chức năng.


- Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa


Ngày 28/5/2018, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh và đã thực hiện công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử, niêm yết tại Bộ phận Một cửa đầy đủ (100%).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khang trang, có đầy đủ trang thiết bị cần thiết, có phân công lãnh đạo, công chức phụ trách, mặc đồng phục ngành và chi chế độ hỗ trợ đúng quy định... Trong năm, đã tiếp nhận và trả kết quả 127 hồ sơ đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.


- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính


Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành TW khóa XII và Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Đề án Sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức của đơn vị, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.


- Về xây dựng và nâng cao chất lượng công chức


Trong năm, Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm 01 Phó Chánh Thanh tra mới; đơn vị cũng bổ nhiệm 04 Phó Trưởng phòng, tiếp nhận 02 công chức và cho thôi việc theo nguyện vọng 02 công chức. Đồng thời đã đưa đào tạo 84 lượt công chức theo kế hoạch gồm các lớp Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp…


Đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế năm 2018, theo đó đã giảm 01 biên chế và thực hiện chi trả chế độ, chính sách kịp thời, đầy đủ.


- Cải cách tài chính công


Tiếp tục thực hiện tốt việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; thực hiện theo đúng nguyên tắc tài chính, các khoản thu, chi đều được công khai, minh bạch theo quy định.


- Hiện đại hóa hành chính


Năm 2018, Thanh tra tỉnh đã đầu tư và triển khai hoàn tất Dự án "Nâng cấp trang thiết bị, phần mềm phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan", đáp ứng công tác ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành. Tỷ lệ văn bản đi, đến được xử lý trên phần mềm văn phòng điện tử VIC đạt 100%; Cổng thông tin điện tử của đơn vị đưa tin được 150 tin, bài viết các loại. Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tiếp tục được duy trì, vận hành hiệu quả./.

 

Phạm Ngọc Bảo Trân (Phó Chánh Văn phòng)

Báo cáo cải cách hành chính năm 2018

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn