Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Khiếu nại, tố cáo

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019.

28/03/2019

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) là một nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên góp phần bảo đảm pháp chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, trong đó những nội dung của pháp luật liên quan đến vấn đề thể hiện quyền dân chủ của công dân và trách nhiệm xử lý của Nhà nước đối với ý kiến của nhân dân đó là pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) là một nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên góp phần bảo đảm pháp chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, trong đó những nội dung của pháp luật liên quan đến vấn đề thể hiện quyền dân chủ của công dân và trách nhiệm xử lý của Nhà nước đối với ý kiến của nhân dân đó là pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.  


Năm 2019 là năm Luật Tố cáo sửa đổi có hiệu lực thi hành (có hiệu lực từ tháng 01 năm 2019) và tiếp theo là Chính phủ sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2012/NĐ-CP về thi hành Luật Khiếu nại năm 2011…


Để tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật và kịp thời tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động TTPBGDPL về các điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định sửa đổi về pháp luật khiếu nại, ngày 02/10/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 1665/TTCP-PC và ngày 28/12/2018 ban hành Quyết định số 1113/QĐ-TTCP xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh ký Văn bản số 5486/VPUBND-NC ngày 22/10/2018 và Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 09/01/2019 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn bị tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo đó, Kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…về Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Pháp luật về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Đối tượng tham dự lớp tập huấn tập trung cho lực lượng công chức, viên chức thực hiện công tác tiếp công dân về giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Việc phối hợp tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh do Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.


Để triển khai thực hiện đúng theo tinh thần Kế hoạch số 15/KH-UBND, Thanh tra tỉnh và Sở Tư Pháp phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến với hình thức 02 lớp tập huấn của cấp tỉnh về Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2012/NĐ-CP về thi hành Luật Khiếu nại năm 2011 (trường hợp tại thời điểm triển khai, Nghị định mới được ban hành). Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp tập huấn cho lực lượng công chức, viên chức thực hiện công tác tiếp công dân về giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn cấp huyện. Trong trách nhiệm phối hợp, Thanh tra tỉnh sẽ hỗ trợ về nội dung xây dựng, triển khai kế hoạch hoặc chuyên môn nghiệp vụ (nếu địa phương có yêu cầu)./.

 

Lưu Thị Anh Thư (PTP. TT, Khiếu nại, tố cáo)

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019.

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn