Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Khiếu nại, tố cáo

Vướng mắc về căn cứ pháp luật trong cách tính thu nhập sau thuế đối với định mức hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

29/03/2019

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh) V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang có quy định tại Điều 29 về hỗ trợ do ngừng sản xuất kinh doanh cho người bị thu hồi, giải tỏa đất như sau: “1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức kinh tế, người sản xuất kinh doanh bị ngừng sản xuất kinh doanh thì được hỗ trợ như sau:

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh) V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang có quy định tại Điều 29 về hỗ trợ do ngừng sản xuất kinh doanh cho người bị thu hồi, giải tỏa đất như sau:  “1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức kinh tế, người sản xuất kinh doanh bị ngừng sản xuất kinh doanh thì được hỗ trợ như sau:             

            
a) Trường hợp có đăng ký kinh doanh thì được hỗ trợ bằng 30% một năm mức thu nhập sau thuế theo mức thu nhập bình quân của ba năm liền kề trước đó. Nếu kinh doanh chưa đủ ba năm thì tính bình quân các năm đã kinh doanh.


b) Trường hợp người buôn bán nhỏ lẻ không thuộc đối tượng chịu thuế thì tùy tình hình thực tế, Hội đồng bồi thường xác định mức hỗ trợ phù hợp với thu nhập (lợi nhuận) thực tế, tối đa không quá 03 tháng thu nhập tương ứng với loại hình kinh doanh bị ngừng sản xuất kinh doanh”.


Như vậy, theo quy định tại Điểm a) nêu trên, để có định mức cụ thể của số tiền thu nhập sau thuế đối với một hộ có đăng ký kinh doanh là bao nhiêu để tính được 30% một năm mức thu nhập sau thuế nhằm quyết hỗ trợ cho người người bị thu hồi, giải tỏa đất thì phải có quy định của ngành Thuế về phương pháp tính mức thu nhập sau thuế . Tuy nhiên, hiện nay Ngành thuế xác định, theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính (Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế) thì chỉ quy định hộ kinh doanh tính thuế bằng doanh thu nhân với tỷ lệ thì sẽ ra số thuế, không có nội dung nào quy định tính mức thu nhập sau thuế như quy định tại Điểm a) Điều 29 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vừa qua và hiện nay, nhiều trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các Dự án, địa phương gặp lúng túng trong việc lập phương án hỗ trợ cho các hộ dân bị giải tỏa có đăng ký và sản xuất kinh doanh vì không có cơ sở để tính mức thu nhập sau thuế để hỗ trợ cho hộ giải tỏa.  Để đảm bảo quyền lợi của công dân và tuân thủ quy định của pháp luật, khi xây dựng phương án bồi thường có nội dung hỗ trợ bị ngừng sản xuất kinh doanh, các địa phương cần phối hợp với ngành Thuế áp dụng cho phù hợp.


Đề nghị các địa phương và ngành Thuế phản ánh kịp thời đến Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND)  cùng nghiên cứu phối hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định nêu trên cho phù hợp. /.

 

Lưu Thị Anh Thư (PTP. TT. Khiếu nại, tố cáo)

Vướng mắc về căn cứ pháp luật trong cách tính thu nhập sau thuế đối với định mức hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn