Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NGHIỆP VỤ THANH TRA, GQKNTC

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, thực hiện hoàn thành các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra

11/07/2017

Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ và Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ; ngày 10/02/2017, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Văn bản số 169/UBND-NC về việc thực hiện kế hoạch thanh tra và theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra

Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ và Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ; ngày 10/02/2017, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Văn bản số 169/UBND-NC về việc thực hiện kế hoạch thanh tra và theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra.

 

Theo đó, Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm, triển khai thực hiện, giao Thanh tra các sở, cấp huyện và Phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh chấn chỉnh, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra. Kết quả thực hiện hoàn thành các kết luận thanh tra trong thời gian gần đây ngày càng được nâng lên (đạt 67,91%, so với bình quân cùng kỳ năm 2016 tăng 25,75%) đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra.


Tuy kết quả thực hiện hoàn thành các kết luận thanh tra có tỷ lệ khá cao, nhưng vẫn còn một số kết luận thanh tra có kiến nghị thu hồi tiền và diện tích đất có giá trị, số lượng lớn, chậm được thực hiện trong thời gian qua.Việc tổ chức, thực hiện trong từng giai đoạn theo dõi, giai đoạn đôn đốc và giai đoạn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của một số cơ quan Thanh tra sở, cấp huyện chưa đảm bảo đầy đủ, đúng theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra sau giai đoạn theo dõi, đôn đốc đối với cơ quan, đơn vị và cá nhân là đối tượng thanh tra chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Có tình trạng công tác thống kê, theo dõi các thông tin, số liệu liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra chỉ tập trung đối với các kiến nghị về thu hồi tiền, thu hồi đất và tài sản khác; còn xem nhẹ đối với các kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân. Mặt khác, phần lớn các kết luận thanh tra của sở, cấp huyện chỉ kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân trực tiếp có vi phạm, sai sót qua thanh tra, chưa quy kết trách nhiệm người đứng đầu, chưa có kiến nghị biện pháp xử lý về việc kết hợp giữa ngành Nội vụ các cấp hoặc bộ phận tổ chức của cơ quan, đơn vị với cơ quan Thanh tra trong việc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân trực tiếp vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác quản lý, điều hành được giao cho các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra. Hơn nữa, so với kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2017 (tính đến ngày 05/6/2017), cơ quan Thanh tra các cấp chỉ mới ban hành 62 kết luận thanh tra trong tổng số 143 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt 43,36% (cấp tỉnh: 39,53% và cấp huyện: 49,12%), đã trực tiếp tác động, kéo dài thời gian, dẫn đến tồn đọng các kết luận thanh tra cần phải theo dõi, đôn đốc để thực hiện hoàn thành theo niên độ báo cáo định kỳ trong phạm vi toàn tỉnh.


Những tồn tại, hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, tựu trung gồm những nguyên nhân cơ bản, như sau:


Mặc dù Chính phủ đã ban hành các quy định xử lý công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kể cả việc thực hiện kết luận thanh tra. Tuy nhiên, đến nay chưa có quy định cụ thể về quy kết trách nhiệm, hình thức xử lý và biện pháp chế tài đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân cố tình dây dưa, kéo dài hoặc không còn khả năng thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra, nhất là đối với các kết luận thanh tra ở các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách và đất đai. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra còn phải trông chờ, dựa vào kết quả xử lý của các cơ quan thẩm quyền trong việc lập thủ tục phá sản doanh nghiệp, bồi thường tài sản gắn liền đất sử dụng, cho ý kiến về tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ, xử lý tạm ứng chi cân đối ngân sách … dẫn đến chậm thực hiện hoàn thành kết luận thanh tra.


Một số cơ quan Thanh tra sở, cấp huyện chưa thực sự tham mưu một cách đầy đủ cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức, thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong 03 giai đoạn của quy trình theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo đúng quy định và hướng dẫn của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, dẫn đến việc ràng buộc trách nhiệm phải thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra chưa chặt chẽ, thiếu kịp thời, làm chậm tiến trình thực hiện hoàn thành kết luận, quyết định xử lý về thanh tra. Nhất là, việc triển khai, tổ chức giai đoạn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức, do đó các kết luận thanh tra chưa thực hiện hoàn thành sau giai đoạn theo dõi và đôn đốc nhưng không được kiểm tra thì không có cơ sở xác định thời gian, biện pháp xử lý kịp thời nhằm hoàn thành sớm nhất việc thực hiện kết luận thanh tra trong thời gian tiếp theo, gây ra tồn đọng kết luận thanh tra.


Một số thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước là cấp trên của đối tượng thanh tra thiếu quan tâm, chưa kiên quyết, sâu sát và đôn đốc trong việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra dẫn đến kết luận thanh tra chậm hoặc không thực hiện hoàn thành.


Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, thực hiện hoàn thành kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra trong thời gian tới. Đề xuất một số biện pháp sau:


Thanh tra Chính phủ tham mưu Chính phủ trong việc ban hành các quy định xử lý về quy kết trách nhiệm, hình thức xử lý và biện pháp chế tài đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân cố tình dây dưa, kéo dài hoặc không còn khả năng thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.
UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác điều hành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; trong đó, tập trung tổ chức kiểm tra các kết luận thanh tra chậm thực hiện hoàn thành sau giai đoạn theo dõi, đôn đốc tại các sở và cấp huyện.


Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chỉ đạo cơ quan Thanh tra thuộc quyền đẩy mạnh điều hành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, thực hiện đầy đủ, kịp thời các trình tự, thủ tục trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật. Tập trung thực hiện công tác kiểm tra các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra sau giai đoạn theo dõi, đôn đốc nhưng chưa hoàn thành theo đúng quy trình đã được quy định, trong đó các sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị thu hồi tiền và đất chưa thực hiện hoàn thành để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm hoàn thành sớm nhất việc thực hiện các kết luận thanh tra. Kịp thời cập nhật, theo dõi thông tin, số liệu, đối tượng có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra phải chính xác, đầy đủ làm cơ sở cho công tác thống kê, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả thực hiện kết luận thanh tra của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Khi ban hành kết luận thanh tra phải có tính thuyết phục, khả thi cao; kiến nghị phải chính xác, đúng quy định pháp luật, nêu cụ thể, rõ ràng về nội dung, hành vi sai phạm, giá trị thiệt hại, thất thoát, trách nhiệm và hình thức xử lý đối với từng tổ chức, người đứng đầu, cá nhân trực tiếp vi phạm nhằm tạo cở sở thuận lợi, dễ dàng trong việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra và tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác quản lý, điều hành được giao cho các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra.

 

Nguyễn Đình Chương - TP. Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, thực hiện hoàn thành các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn