Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NGHIỆP VỤ THANH TRA, GQKNTC

Một số điểm mới sửa đổi, bổ sung Quy trình thẩm định dự thảo kết luận thanh tra tại Thanh tra tỉnh An Giang

16/08/2018

Nhiệm vụ thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra, bảo đảm việc ban hành kết luận thanh tra được chính xác, khách quan, có tính khả thi và đúng quy định pháp luật. Trong thời gian qua, nhiệm vụ thẩm định dự thảo kết luận đã đạt được những kết quả nhất định, song công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra cần phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện, nâng cao chất lượng thẩm định. Vì vậy, ngày 07/5/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTT Quy trình thẩm định dự thảo kết luận thanh tra tại Thanh tra tỉnh An Giang thay thế Quyết định số 34/QĐ-TTT ngày 23/3/2017.

Nhiệm vụ thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra, bảo đảm việc ban hành kết luận thanh tra được chính xác, khách quan, có tính khả thi và đúng quy định pháp luật. Trong thời gian qua, nhiệm vụ thẩm định dự thảo kết luận đã đạt được những kết quả nhất định, song công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra cần phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện, nâng cao chất lượng thẩm định. Vì vậy, ngày 07/5/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTT Quy trình thẩm định dự thảo kết luận thanh tra tại Thanh tra tỉnh An Giang thay thế Quyết định số 34/QĐ-TTT ngày 23/3/2017.


Quyết định được ban hành gồm 3 chương và 13 điều. Trong đó, có một số điểm được sửa đổi, bổ sung trong Quy trình thẩm định dự thảo kết luận thanh tra tại Thanh tra tỉnh như phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng. Ngoài việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra phân công tổ thẩm định, công chức thực hiện công tác thẩm định. Điểm đáng chú ý tại Quyết định này là điều chỉnh thời gian thẩm định dự thảo kết luận thanh tra là 03 ngày làm việc (thay vì theo Quyết định số 34/QĐ-TTT ngày 23/3/2017 là 05 ngày làm việc).


Ngoài ra, còn có một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung về nguyên tắc thẩm định; trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân có liên quan trực thuộc Thanh tra tỉnh; giao nhiệm vụ thẩm định; xem xét, đánh giá dự thảo kết luận thanh tra; xây dựng báo cáo kết quả thẩm định; xử lý kết quả thẩm định. Theo đó, kết quả thẩm định dự thảo kết luận thanh tra bao gồm thẩm định về bố cục và nội dung dự thảo theo đúng quy định pháp luật về thanh tra và các quy định pháp luật khác, trước khi trình Người ra quyết định thanh tra ký ban hành; trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Trưởng phòng GS, KT&XLSTT phân công Tổ thẩm định, công chức thực hiện thẩm định; sau khi nhận được báo cáo kết quả thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, trong thời hạn 02 ngày làm việc Trưởng Đoàn thanh tra có văn bản gửi Phòng GS, KT&XLSTT nêu rõ ý kiến thống nhất và không thống nhất với kết quả thẩm định, trước khi thông qua dự thảo KLTT cho Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định./.

 

Nguyễn Thị Ngọc Phụng (Phòng GS, KT &XLSTT)

Một số điểm mới sửa đổi, bổ sung Quy trình thẩm định dự thảo kết luận thanh tra tại Thanh tra tỉnh An Giang

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn