Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NGHIỆP VỤ THANH TRA, GQKNTC

Nâng cao chất lượng điều hành một cuộc thanh tra

10/10/2018

Ngày 16/10/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 05/2014/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (TT 05/2014/TT-TTCP ) thay thế Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010 của Tổng Thanh tra ban hành Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.

Ngày 16/10/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 05/2014/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (TT 05/2014/TT-TTCP ) thay thế Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010 của Tổng Thanh tra ban hành Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.


 Qua công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, nhất là trong quá trình thực hiện về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra của các Đoàn thanh tra tại các cơ quan thanh tra cấp sở và huyện, thị xã, thành phố, cho thấy các đơn vị đã triển khai, thực hiện việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra; điều hành hoạt động thanh tra từ giai đoạn chuẩn bị thanh tra, tiến hành và kết thúc thanh tra cơ bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, có lúc, có nơi việc triển khai thực hiện quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chưa đầy đủ, kịp thời, còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại: Thành viên đoàn thanh tra không xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công và không báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên; Trưởng đoàn thanh tra không tổ chức họp Đoàn thanh tra để thống nhất các nội dung công việc cần thực hiện cho đến ngày dự kiến kết thúc thanh tra trực tiếp và không tổ chức cuộc họp Đoàn thanh tra để thảo luận dự thảo báo cáo kết quả thanh tra; thậm chí không họp Đoàn thanh tra để rút kinh nghiệm về hoạt động của đoàn sau khi công bố kết luận thanh tra.


Theo TT 05/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định, việc thành viên các đoàn thanh tra cần phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công nhằm mục đích cho các thành viên chủ động, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ thanh tra gắn với thời hạn thanh tra, đảm bảo kết quả thanh, kiểm tra đúng quy định pháp luật; đồng thời giúp Trưởng đoàn thanh tra tổ chức phối hợp, điều hành hoạt động kiểm tra của từng thành viên được kịp thời, đầy đủ trong phạm vi thời hạn thanh tra theo quyết định thanh tra;


Thành viên của Đoàn thanh tra phải có báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tiến hành thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp nhằm giúp Trưởng đoàn thanh tra kịp thời xem xét, có ý kiến chỉ đạo cụ thể và xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc của thành viên Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra, khi xảy ra trường hợp vượt quá thẩm quyền thì Trưởng đoàn kịp thời báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định và tránh các trường hợp bỏ sót nội dung thanh tra, không ghi nhận ý kiến, kết quả thực tế thanh tra, kiểm tra của thành viên khi thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra của đoàn thanh tra;


Trước khi kết thúc việc tiến hành thanh tra tại nơi được thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải tổ chức họp Đoàn thanh tra để thống nhất các nội dung công việc cần thực hiện cho đến ngày dự kiến kết thúc thanh tra trực tiếp để rà soát, đối chiếu kết quả kiểm tra so với kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt nhằm tổ chức điều hành, phối hợp hoạt động các thành viên đoàn thanh tra đảm bảo kết quả thanh tra đúng pháp luật, kịp thời về khối lượng công việc trước khi kết thúc thanh tra trực tiếp, hạn chế tình trạng kéo dài dẫn đến gia hạn thời gian thanh tra;


Phải tổ chức cuộc họp Đoàn thanh tra để trao đổi, thảo luận dự thảo báo cáo kết quả thanh tra trước khi Trưởng đoàn thanh tra ký báo cáo và dự thảo kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra là tài liệu quan trọng để người ra quyết định thanh tra căn cứ xem xét, ban hành kết luận thanh tra. Do vậy, việc tổ chức cuộc họp Đoàn thanh tra để thảo luận dự thảo báo cáo kết quả thanh tra nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện về nội dung, kết quả, các kiến nghị, đề xuất cụ thể giúp người ra quyết định thanh tra xem xét, kết luận một cách khách quan, chính xác, đúng pháp luật.


Việc họp tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động của Đoàn thanh tra nhằm đánh giá được những mặt thuận lợi, khó khăn, những việc đã làm được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động thực tiễn của Đoàn thanh tra để đề ra biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, khó khăn (nếu có), phát huy tính chủ động, tích cực, những cách làm hay của từng thành viên Đoàn thanh tra. Có thể thấy, việc họp tổng kết rút kinh nghiệm qua thanh tra là rất quan trọng. Trưởng Đoàn thanh tra cần phải xác định việc tổ chức họp rút kinh nghiệm là cần thiết, không nên phân biệt tính chất của từng Đoàn thanh tra (diện rộng, kế hoạch, đột xuất), họp tổng kết rút kinh nghiệm sau khi có kết luận thanh tra là một trong những quy trình bắt buộc


Do đó, một trong những điều kiện để nâng cao chất lượng một cuộc thanh tra thì việc chấp hành, tuân thủ nghiêm các trình tự, thủ tục là điều cần thiết, đảm bảo việc thực thi công tác thanh tra đúng quy định pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động về thanh tra, của Trưởng đoàn thanh tra./.

 

Nguyễn Thị Ngọc Phụng (Phòng GS,KT&XLSTT)

Nâng cao chất lượng điều hành một cuộc thanh tra

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn