Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NGHIỆP VỤ THANH TRA, GQKNTC

Quy định về Quy trình thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra tại Thanh tra tỉnh An Giang

30/09/2017

Nhằm cụ thể về trình tự, thủ tục tiến hành thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh hoặc Dự thảo kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, ngày 23/3/2017, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-TTT Quy trình thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra tại Thanh tra tỉnh; Quy trình này gồm 03 chương, 13 điều. Theo đó, nội dung thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra gồm ba nội dung chính: Công tác chuẩn bị thẩm định, công tác tiến hành thẩm định và kết thúc việc thẩm định.

Nhằm cụ thể về trình tự, thủ tục tiến hành thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh hoặc Dự thảo kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, ngày 23/3/2017, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-TTT Quy trình thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra tại Thanh tra tỉnh; Quy trình này gồm 03 chương, 13 điều. Theo đó, nội dung thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra gồm ba nội dung chính: Công tác chuẩn bị thẩm định, công tác tiến hành thẩm định và kết thúc việc thẩm định.


Trước khi thẩm định, Chánh Thanh tra tỉnh giao nhiệm vụ cho Trưởng phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra (viết tắt Trưởng phòng GS, KT&XLSTT) tổ chức thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra. Trường hợp cần thiết, nội dung thanh tra phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, cần bảo đảm tiến độ, chất lượng thẩm định hoặc để đáp ứng các yêu cầu khác phát sinh trong quá trình thẩm định, Người ra quyết định thanh tra thành lập Tổ thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra, Trưởng phòng GS, KT&XLSTT đề xuất công chức tham gia Tổ thẩm định. Người được giao thẩm định có trách nhiệm thu thập và yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, như: Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra; báo cáo, văn bản giải trình của đối tượng thanh tra; Dự thảo kết luận thanh tra; các thông tin, tài liệu khác làm căn cứ để đánh giá, nhận định, kiến nghị, kết luận trong dự thảo kết luận thanh tra (khi cần thiết).


Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến việc thẩm định do Trưởng đoàn thanh tra cung cấp, Người thẩm định tiến hành nghiên cứu, phân tích, đánh giá, đối chiếu giữa quyết định thanh tra; kế hoạch tiến hành thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra; báo cáo, giải trình của đối tượng thanh tra (nếu có); Dự thảo kết luận thanh tra; các thông tin, tài liệu khác làm căn cứ để kết luận, kiến nghị so với các quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết, Người thẩm định trực tiếp làm việc với Trưởng đoàn thanh tra để làm rõ thêm Dự thảo kết luận thanh tra. Về thời hạn thẩm định dự thảo kết luận thanh tra là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Đoàn thanh tra (ngày thứ tám trong tổng số 15 ngày phải ra văn bản kết luận thanh tra, kể từ ngày ký báo cáo kết quả thanh tra theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Thanh tra). Ngoài ra, Quyết định này còn quy định thời hạn để Người thẩm định có yêu cầu làm rõ thêm nội dung Dự thảo kết luận thanh tra hoặc Người ra quyết định thanh tra yêu cầu Người thẩm định, Đoàn thanh tra giải trình khi có ý kiến khác nhau để phục vụ cho việc ban hành kết luận thanh tra thì không tính vào thời hạn thẩm định dự thảo kết luận thanh tra.


Khi kết thúc công tác thẩm định, Người được giao nhiệm vụ thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra thuộc Phòng GS, KT&XLSTT có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả thẩm định trình Trưởng Phòng GS, KT&XLSTT xem xét, ký báo cáo và gửi cho Người ra quyết định thanh tra. Trường hợp Người ra quyết định thanh tra thành lập Tổ thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra, Tổ trưởng Tổ thẩm định xem xét ký báo cáo, gửi cho Người ra quyết định thanh tra và đồng gửi cho Trưởng Phòng GS, KT&XLSTT để theo dõi, quản lý. Báo cáo kết quả thẩm định phải nêu rõ: Khái quát chung về dự thảo kết luận thanh tra; y kiến thẩm định về hình thức và nội dung Dự thảo kết luận thanh tra; kiến nghị, đề xuất. Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo kết luận thanh tra phải được Phó  Chánh Thanh tra phụ trách phê duyệt trước khi báo cáo cho Người ra quyết định thanh tra. Người thẩm định có trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu thẩm định, gồm: Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra; báo cáo, văn bản giải trình của đối tượng thanh tra (nếu có); Dự thảo kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thẩm định đã được Phó Chánh Thanh tra phụ trách phê duyệt; các thông tin, tài liệu khác làm căn cứ để đánh giá, nhận định, kiến nghị, kết luận trong Dự thảo kết luận thanh tra (nếu có). Hồ sơ thẩm định dự thảo kết luận thanh tra được xác lập thành bộ hồ sơ, lưu trữ chung với hồ sơ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra có cùng tên cuộc thanh tra. Người thẩm định phải nộp toàn bộ hồ sơ thẩm định cho Văn phòng Thanh tra tỉnh để lưu trữ theo quy định của Thanh tra tỉnh


Việc ban hành quy định về Quy trình thẩm định dự thảo kết luận thanh tra nhằm góp phần nâng cao chất lượng, tính khả thi của kết luận thanh tra tại Thanh tra tỉnh An Giang./.

 

Phùng Chí Huy

Quy định về Quy trình thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra tại Thanh tra tỉnh An Giang

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn