Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kết luận thanh tra

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo

24/05/2018

Ngày 22/5/2018, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang đã ký ban hành, công bố Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT về việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Ngày 22/5/2018, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang đã ký ban hành, công bố Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT về việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra có lãnh đạo Thanh tra tỉnh An Giang cùng Đoàn thanh tra, Tổ giám sát. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có lãnh đạo Sở, đại diện phòng Tài chính – Kế hoạch của Sở; Hiệu trưởng và Kế toán 04 trường Trung học Phổ thông gồm: Chuyên Thủ Khoa Nghĩa, Long Xuyên, Chu Văn An và Ba Chúc.


Đoàn thanh tra đã công bố Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT ngày 22/5/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh An Giang về việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại 04 trường Trung học Phổ thông gồm: Chuyên Thủ Khoa Nghĩa, Long Xuyên, Chu Văn An và Ba Chúc. Qua Kết luận thanh tra cho thấy, Ban Giám hiệu của 04 Trường nêu trên đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng thời có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phân công bộ phận kế toán đúng về số lượng, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định.


Tuy nhiên, các Trường còn một số tồn tại và hạn chế như sau: Chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng được quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; chi phụ cấp lưu trú cao hơn mức quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang; chi hỗ trợ tiền tết nguyên đán cao hơn mức quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường; chi hỗ trợ tham quan, tiền ăn ngày hội nghị cán bộ, công chức, viên chức từ nguồn dịch vụ chưa đảm bảo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường và Công văn số 430/UBND-TH ngày 15/02/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc cho thuê mặt bằng tại các bệnh viện và trường học…Do đó, Đoàn thanh tra kiến nghị thu hồi số tiền 239.533.224 đồng từ các tồn tại, hạn chế nêu trên và tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan./.

 

Trần Văn Phúc (Phòng Nội chính - Văn Xã)

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn