Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kết luận thanh tra

Công bố Kết luận thanh tra công tác đầu tư xây dựng dự án, công trình thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế giai đoạn 2015 - 2018 trên địa bàn huyện Tinh Biên

31/05/2019

Ngày 21/05/2019 tại UBND huyện Tịnh Biên, Thanh tra tỉnh An Giang công bố Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 20/05/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác đầu tư xây dựng dự án, công trình thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế giai đoạn 2015 - 2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

Ngày 21/05/2019 tại UBND huyện Tịnh Biên, Thanh tra tỉnh An Giang công bố Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 20/05/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác đầu tư xây dựng dự án, công trình thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế giai đoạn 2015 - 2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên.


Trước đó, ngày 17/01/2019 tại UBND huyện Tịnh Biên, Thanh tra tỉnh An Giang đã công bố Quyết định số 04/QĐ-TTT ngày 08/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh vê việc thanh tra công tác đầu tư xây dựng dự án, công trình thuộc lTnh vực giáo dục và y tế giai đoạn 2015 - 2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên.


Qua kết luận thanh tra cho thấy, đơn vị được thanh tra thực hiện tốt về trình tự, thủ tục lập, thâm tra, phê duyệt hô sơ thiết kế - dự toán và trình tự, thủ tục trong việc lựa chọn nhà thầu đôi với các gói thầu được thực hiện đảin bảo đúng quy định của pháp luật; công tác thanh toán, tạm ứng và quyết toán vôn đâu tư được thực hiện đảm bảo theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư. Ngoài ra, một số dự án, công trình thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế đã hoàn thành đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho trẻ em trong độ tuôi đến trường và chăm sóc sức khoe cho người dân ở địa phương; giúp cho địa phương đạt được một sô tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.


Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, đơn vị được thanh tra còn một sô hạn chê vê việc áp dụng sai hệ số chi phí chung; thanh toán chưa đúng quy định sản phâm tư vân khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; thanh toán chưa đúng quy định một sô chi phí không hợp lý của gói thầu tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường... Qua đó, kiên nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 170,450 triệu đồng với nhừng hạn chế nêu trên và tô chức họp rút kinh nghiệm đối với các tô chức, cá nhân có liên quan.

Trần Văn Phúc (Phòng Nội chính - Văn xã)

Công bố Kết luận thanh tra công tác đầu tư xây dựng dự án, công trình thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế giai đoạn 2015 - 2018 trên địa bàn huyện Tinh Biên

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn